Modul BYZNYS Online

Zásadním způsobem dokáže zefektivnit nejen podnikové procesy – tedy zlepšení administrativy samotné organizace, zlepšení procesů prodeje a nakupování, řízení financí i lidských zdrojů, ale také zkvalitnit služby pro zákazníky v podobě jednodušší komunikace vůči zákazníkům i dodavatelům.

Jedná se o nástroj, který umožňuje webový online přístup k libovolným datům v informačním systému BYZNYS(R). Uživatel díky tomu může k informacím přistupovat z jakéhokoliv zařízení s webových prohlížečem ( notebooky, tablety a mobily). Vše je řízeno z ERP prostředí, protože BYZNYS online využívá možnosti technologie PUV.
To znamená, že není nutné vytvářet specifický kód a lze jednoduše vytvářet aplikace ve webovém rozhraní, které validují specificky práci s daty shodně jako uživatelské úpravy v BYZNYSu. Uživatelské rozhraní je samozřejmě možné graficky upravovat.
BYZNYS online plně respektuje přístupová práva ERP uživatelů využívajících vytvořené webové aplikace. Samotná aplikace je instalována v cloudu nebo na vlastním web serveru.

K největším přednostem patří svoboda uživatele při utváření vlastní konfigurace a 100% kontrola vlastního webovém prostředí. Přínosem je vznik nových komunikačních a obchodní kanálů s dostupnosti 24 hodin denně.

 • Reporting
 • Autorizační procesy
 • Pořizování a editace dat
 • Prohlížení tabulek, formulářů a dokumentů online z BYZNYSu
 • Editaci, přidávání nových záznamů a ukládání dat online do BYZNYSu
 • Prohlížení dokumentů, opravu a přidávání dokumentů do Centra sdílení Dokumentů
 • Zobrazení a tisk sestav vytvořených v BYZNYSu

Příkladem  využití jsou aplikace pro:

 • Schválení dokladů na webu
 • Záznam výkonů do zakázek s tiskem přehledu nákladů
 • Aplikace do firemního intranetu
 • Uživatelské úpravy pro pracovníky v terénu
 • Aplikace pro osoby, které nejsou uživateli BYZNYSu nebo pro zákazníky

  

 Aplikace je vhodná pro nasazení v prostředí B2B, B2C.Přihlásit se »

# Popis ukázkových konfigurací

Pokladní záznam EET

Konfigurace umožňující online registraci plateb z BYZNYSu VR.

 • vytvoření příjmového pokladního dokladu s odesláním údajů do elektronické evidence tržeb (EET) a tisk pokladního dokladu, včetně údajů obdržených z portálu EET

Nově vytvořená obecná podpora EET, v aplikaci BYZNYS online, umožňuje uživateli v terénu online vytvoření pokladního dokladu s odesláním údajů do elektronické evidence tržeb a tisk pokladního dokladu, včetně údajů obdržených z portálu EET.

 

EET je zkratkou pro elektronickou evidenci tržeb, označovanou také jako e-tržby. 

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.Zákon ukládá plátci povinnost přijaté hotovostní tržby odesílat na společné technické zařízení správce.

 

Jak EET funguje?

Podnikatel zašle datovou zprávo o provedené transakci ve formátu XML finanční správě. Finanční správa datovou zprávu zpracuje a odešle podnikateli potvrzení jejího přijetí a to přidělením fiskálního kódu (FIK). Podnikatel vytiskne účtenku (včetně FIK kódu) a předá ji zákazníkovi. Evidenci dané tržby si zákazník či podnikatel může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

EET se eviduje v běžném nebo ve zjednodušeném režimu. Běžný režim spočívá v online připojení a v odeslání tržby v okamžiku přijetí peněžních prostředků. V případě výpadku spojení je podnikatel povinen tyto tržby správci daně zaslat do 48 hodin. Zjednodušený režim pracuje v offline režimu. Podnikatel tržby eviduje a v okamžiku internetového připojení, nejdéle do 5 dnů, musí tržby zaslat finanční správě.

Fiskální identifikační kód - FIK
Jedná se o unikátní kód účtenky, který zašle systém finanční správy a který se musí uvést na účtence. Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy nebo v případě evidence tržeb zjednodušeným způsobem, fiskální kód se na účtence uvádět nemusí. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Co je to EET ?

Skladová objednávka

 • Umožňuije pořizování a editaci skladových objednávek .
 • Položky  objednávek je možno pořizovat výběrem z číselníku sortimentu skladů. 
 • Umožnuje, dle individuální požadavků jednotlivých uživatelů, zadávat skladové objednávky

 

Mzdový portál

Konfigurace je zaměřena na automatizaci firemní mzdové agendy. Uživatel, po přihlášení do konfigurace pro mzdy, má možnost získat mzdový sáček, za jednotlivá odpracovaná období.
Mzdový sáček může být, pro zvýšení bezpečnosti, uzamčen pod heslem zadaným v ERP BYZNYS VR(r), na mzdové kartě pracovníka. Informace, poskytnuté ve výpisu mezd, jsou plně konfigurovatelné a jejich rozsah si plně řídí uživatel. 

Podpora servisních služeb

Řešení umožňuje plně ovládat servisní agendu z webového prostředí, jednotlivé konfigurace BYZNYS online je možné jednoduše modifikovat pro implementaci zrovna vašich procesů. Podpora možnosti využití online zadávání reklamací, zadávání požadavků na servis (servisní opravy automobilů) z webového prostředí.

Sledování objednávek

Dopravní společnosti a nejenom ty,potřebují sledování evidovaných přeprav, rozvozů a podobně. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na přepravu, ale i vysledovat její stav, jako je její realizace, fakturace, předání zboží s možností poskytnout uživateli příslušné dokumenty v elektronické podobě CMR, faktury,  a to v obou směrech, od uživatele do BYZNYSu nebo z BYZNYSu k uživateli.
Konfigurace zobrazuje seznam objednávek s rozlišením jejich stavu (probíhá, ukončeno, fakturováno) s informací o přepravovaném zboží, termínech, s možností odkazu na aktuální pozici zásilky.

Potvrzení úkolu (mobile)

Ukázková konfigurace přizpůsobená na provoz v mobilních zařízeních,  jako je telefon či tablet. V konfiguraci se projeví implementovaná technologie responzivního zobrazení, kdy zobrazení se automaticky upravuje podle použitého zařízení. Konfigurace slouží ke změně stavu úkolu (probíhá, neprobíhá, hotovo apod.) daného uživatele, pořízeného v ERP BYZNY VR®.

Žádanka opravy

Žádanky řídí životní cyklus každého požadavku, který ve firmě vznikne. Žadatel jej zanese do systému, který jej předá nadřízenému k vyjádření a autorizaci. Uživatel může žádanky pořizovat, editovat, schvalovat a rušit nejenom v klientské aplikaci systému BYZNYS ERP, ale i pomocí webového přístupu. Do této webové aplikace mohou mít přístup i pracovníci, kteří nemají přístup do samotného systému. Žádanky, které jsou takto pořízené, se online promítají přímo do databáze v BYZNYS ERP.

V celém autorizačním procesu může být zapojeno i více schvalujících osob či další automatizované operace. Na žádance lze následně sledovat v jakém kroku a v jakém stavu se proces nachází.
Mezi hlavní přednosti patří přehled o všech požadavcích od jejich vzniku až po finální výsledek, včetně odpovědnosti a dohledu nad stanovenými termíny. Důležité je také odstranění papírové evidence, automatizace a elektronizace rutinních činností.

Pomocí ukázkové aplikace na pořízení žádanky pro opravu je možné zadat a následně evidovat stav žádosti z prostředí BYZNYS online. Po pořízení dané žádanky se spustí příslušný autorizační proces a její vyřízení  je již plně kontrolováno procesy, nastavenými v ERP.  Připravená konfigurace umožňuje editaci a pořizování žádanek a je přímo napojena na danou konfiguraci žádanek v ERP BYZNYS VR®.

 

Rezervace vozidel

Speciální konfigurace umožňuje sledování a rezervaci vozidel společnosti. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na vozidla, ale i vysledovat její stav, jako je její ralizace, fakturace s možností poskytnou uživateli příslušné dokumkeny (příkaz k jízdě) v elektronické podobě.
Umožňuje pořídit požadavek na rezervaci vozdila, nebo případné schválení rezervací.

 

Přidat náklady na zakázku

Konfigurace určená pro externí pracovníky společnosti, kteří potřebují, nebo je od nich požadován, vstup dat na kartu zakázky.
Uživatel v minimalistické podobě, s odkazem na jeho zakázku, může zapisovat data a tvořit její náklady pro navazující zpracování a kontroling. Tato konfigurace umožňuje zápis i prohlížení nákladů na zakázkách. 

Editace zakázky

Umožňuje prohlížení a editaci karet zakázek, včetně možnosti tisku seznamu, nebo jednotlivé karty zakázky. Lze také prohlížet, nebo přidávat přílohy ke kartě zakázky, přidaná příloha je automaticky uložena do CSD (obr.č.2)

Autorizace faktur přijatých

Potvrzení autorizace faktur

 Jedná se o konfiguraci umožnující provádět standardní autorizační procesy ERP BYZNYS VR® z webového prostředí.

Zobrazuje přijaté faktury k autorizaci pro daného uživatele. Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu -  např. faktura ve formátu PDF a provést samotnou autorizaci, případně její zamítnutí, s možností zápisu důvodu tohoto rozhodnutí. Tyto kroky jsou okamžitě zohledněny v ERP BYZNYS VR® , kde autorizace pokračuje následujícím logickým krokem.